Dokumenty na stiahnutie

Týmto v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „Zákon“) v spojení so Všeobecným povolením č. 1/2014 vydaným Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, najmä v súvislosti s povinnosťou zverejňovania vybraných transparentných, primeraných a aktuálnych informácií v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe, oznamuje svojim zákazníkom a záujemcom o služby, že na tejto stránke sú dostupné podmienky viažuce sa k jednotlivým službám a k Zmluvám o poskytovaní verejných služieb. V jednotlivých záložkách sú umiestnené najmä Všeobecné podmienky pre poskytovanie služieb verejnej siete, Osobitné obchodné podmienky a Cenníky. Tieto dokumenty aktualizujeme podľa účinnosti prípadných zmien.